Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet („általános adatvédelmi rendelet”) értelmében a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság („BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság” és/vagy „Vállalat” és/vagy „mi”) szándéka az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek hiánytalan betartása annak érdekében, hogy a felhasználók továbbra is rábízzák a személyes adataikat.

A jelen adatvédelmi tájékoztató arról nyújt bővebb információt, hogy a webhelyünkre való látogatáskor, vagy a megrendelések webhelyünkre való beküldésekor, vagy bármilyen, hozzánk köthető művelet elvégzésekor milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan jutunk ezekhez az adatokhoz, hogyan tároljuk és használjuk fel ezeket az adatokat, milyen feltételek mellett hozzuk nyilvánosságra az adott személyes adatokat, és milyen biztonsági intézkedéseket teszünk a személyes adatok biztonságos őrzése céljából.

A személyes adatok BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság általi feldolgozásával, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel hozzánk fordulhat a következő e-mail-címen: info@gyeptrend.hu.

A személyes adatoknak közvetlenül a felhasználótól való megszerzése

A személyes adatokat (melyek alatt a természetes személyek azonosítására alkalmas adatait értjük) általában magától a felhasználótól kapjuk.

A személyes adatokhoz (mint például vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím) általában akkor jutunk hozzá, ha a felhasználó a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság ügyfele vagy partnere kíván lenni, és ezért kitölti a „Kapcsolat” menü alatt található űrlapot, illetve az egyes szolgáltatások mellett a “Megrendelés” űrlapot.

Legalább a következő adatokat kell megadni:

 • A potenciális ügyfél vagy partner neve;
 • A potenciális ügyfél vagy partner e-mail címe;

A személyes adatok automatikus vagy más forrásokból való gyűjtése

Egyes esetekben a webhelyre való látogatás eredményeként is gyűjthetünk személyes adatokat (bővebb információt a cookie-król szóló tájékoztató tartalmaz).

Bizonyos esetekben más forrásokból is gyűjthetünk személyes adatokat. Ebből adódóan személyes adatokhoz juthatunk vállalatok egyesülését követően, vagy ha valaki mellékhatásokról számol be a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaságnak, és ennek során nyilvánosságra hoz bizonyos személyes adatokat. Ez utóbbi esetben úgy tekintjük, hogy Ön hozzájárult a személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához.

A személyes adatok csak meghatározott feldolgozási célokra való felhasználása

A személyes adatok feldolgozását a közöttünk fennálló kapcsolattól függően az Ön hozzájárulásával végezzük, ha erre valamely szerződés teljesítése, a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság jogszabályoknak való megfelelése vagy olyan, jogos érdekeinek érvényesítése miatt van szükség, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival és alapvető szabadságaival szemben.

Ha a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik (pl. megrendelést indít felénk valamely szolgáltatás kapcsán), a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A személyes adatokat feldolgozhatjuk továbbá a közöttünk fennálló szerződések teljesítése céljából, valamint annak érdekében, hogy a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság a jogi kötelezettségeit teljesítse, vagy adott esetben együttműködjön az illetékes hatóságokkal.

Az Önt megillető jogok és alapvető szabadságok sérelme nélkül a személyes adatokat bizonyos jogos érdekeink érvényesítése céljából is feldolgozhatjuk. Ilyen jogos érdek lehet a szabálysértések megelőzése, felismerése és vizsgálata, ideértve a csalást és a pénzmosást, terrorista cselekmények finanszírozását, kereskedelmi kockázatok elemzését és adminisztrációját bármely igény, cselekvés vagy eljárás tekintetében (ideértve, de nem korlátozódva dokumentumvázlatok elkészítésére és a dokumentumok áttekintésére, a tranzakciók végrehajtásához szükséges dokumentumvázlatok elkészítésére, jogi tanács kérésére, valamint a viták elrendezésének elősegítésére), és/vagy a szerződéses és törvényes jogok és kötelezettségek védelmét és gyakorlását, az állami hatóságokkal való együttműködést.

A megadott adatok felhasználása

A webhely üzemeltetője a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság („miés/vagyBDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság”)

Előfordulhat továbbá, hogy a személyes adatokat együttműködő partnereink tudomására hozzuk. Ide tartoznak például az IT-partnerek, a könyvvizsgálók és jogi tanácsadók, az állami hatóságok és testületek.

A személyes adatok Európai Gazdasági Térségen kívüli átadása a jogi rendelkezések betartásával, a megfelelő óvintézkedések megtételével és adott esetben az érintett értesítésével történik.

Gyermekekre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Webhelyünket felnőtt látogatóknak terveztük. Szándékunk szerint nem dolgozzuk fel olyan személyek személyes adatait, akik tudomásunk szerint 18 év alattiak. A 18 év alattiak személyes adatait csak a gyermek szüleinek vagy a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személyek előzetes hozzájárulásával dolgozzuk fel. Az ilyen jogi képviselőnek joga van a gyermek által megadott információkat megtekinteni és/vagy az adatok törlését kérni.

A személyes adatok védelme

A BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság a személyes adatokat oly módon dolgozza fel, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az illetéktelen vagy törvénysértő feldolgozás, a véletlen adatvesztés, -megsemmisítés vagy -rongálás elleni, a megfelelő technikai és szervezeti lépések megtételével biztosított védelmet.

A felhasználó jogai

A BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság által a jelen webhelyen feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban az érintettek jogai a következők:

 • Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.
 • Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.
 • Törléshez/elfeledtetéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha az adatok már nem szükségesek azon feldolgozási célokhoz, amelyek miatt az adatokat gyűjtötték, és a feldolgozásnak nincsen egyéb jogi alapja; ha az adatokat törvénybe ütköző módon gyűjtötték, vagy ha az adatokat valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni kell.
 • A korlátozott feldolgozásra irányuló jog, amely akkor alkalmazandó, ha (i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri a felhasználásuk korlátozását; (iii) adatkezelés céljából már nincs szükségünk a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli őket; (iv) az érintett tiltakozik az adatfeldolgozás ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • A feldolgozásra vonatkozó tiltakozáshoz való jog: Kivéve, ha a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság bizonyítja, hogy az adatfeldolgozást olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • A hozzájárulás visszavonására irányuló jog: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott célból a BDS Kereskedelmi és Marketing Betéti Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Panasz benyújtásának joga: Az érintett jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál(NAIH).
 • Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve ha az adatkezelés valamely szerződés teljesítése érdekében szükséges, vagy meghozatalát jog teszi lehetővé.

A fent említett jogok gyakorlásához (kivéve a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtását) kérelmet nyújthat be a következő módok bármelyikén:

A személyes adatok megőrzésének ideje

A személyes adatokat a közöttünk fennálló kapcsolat függvényében az adott, az üzleti területünkön felmerülő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamig, vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig (például a szerződéses jogviszony megszűnését követő 10 évig), vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott archiválási kötelezettség teljesítéséig (például a pénzügyi területen alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően) őrizzük meg.

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Az adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan felülvizsgáljuk, és az esetleges módosításokat előzetes érdeklődés nélkül közzétesszük. A személyes adatok feldolgozása azonban mindig az adatok gyűjtésekor hatályos adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történik.